Användarvillkor för navialaw.se

Allmänt

Denna hemsida innehåller allmän information om Navia Laws affärsjuridiska tjänster och givetvis ska ingen information på denna hemsida uppfattas som juridisk rådgivning. Önskas juridisk rådgivning är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.

  

Upphovsrätt

Innehållet, inklusive programkod, text och bilder, på denna hemsida skyddas bl.a. genom (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Materialet tillhör Navia Law eller tredje part, med rätt för Navia Law att använda materialet på denna hemsida. Utöver kopierande av kontaktinformation att användas för kontakt med Navia Law får materialet på denna hemsida inte kopieras, ändras, översättas, bearbetas, mångfaldigas eller tillgängliggöras för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, eller genom annan teknik, utan skriftligt godkännande av Navia Law.

 

När länkning sker till andra hemsidor tar Navia Law inget ansvar för dessa hemsidor, varken för innehåll eller tillgänglighet. Vid länkning till denna hemsida ska länken riktas direkt mot huvudsidan: www.navialaw.se

 

Personuppgifter

Användande av denna hemsida kräver inte registrering eller på annat sätt angivande av personuppgifter. Väljer ni att kontakta Navia Law genom kontaktformuläret eller på annat sätt kommer ni emellertid att behöva lämna vissa uppgifter om er själva och ert företag och som ett led i vår verksamhet kan då Legal Forward AB, org. nr 556748-6096, (”Navia Law”) komma att behandla dina personuppgifter.

 

Denna information beskriver hur Navia Law, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar (d.v.s. samlar in, använder, delar eller på annat sätt hanterar) personuppgifter om dig som är klient, kontaktperson hos klient eller annan sådan person anknuten till ett juridiskt uppdrag, arbetssökande, kontaktperson för någon av Navia Laws leverantörer eller samarbetspartners.

 

Med personuppgift avses en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress.

 

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om du inte gör det kan det medföra att Navia Law inte kan åta sig ett uppdrag för dig, eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll eller administrera uppdraget. Vi kan inte heller behandla din förfrågan kring uppdrag eller liknande.

 

För klienter och andra personer med anknytning till uppdrag kan följande personuppgifter komma att behandlas: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), kopia av identitetshandlingar, bank- och faktureringsuppgifter (kontonummer, faktureringsunderlag, betalningshistorik, betalningspåminnelser m.m.), information som tillhandahålls eller inhämtas i uppdraget, uppgifter om arbetsgivare. Även andra personuppgifter kan komma att behandlas beroende på uppdragets karaktär.

 

För leverantörer och samarbetspartners kan följande personuppgifter komma att behandlas: namn, titel, arbetsgivare samt kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer).

 

Navia Law behandlar personuppgifter som lämnats eller inhämtats i samband med uppdrag, ansökan om jobb eller leverantörskontakter för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata klienters intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål, för att kunna genomföra rekryteringsprocesser samt kunna administrera Navia Laws leverantörsengagemang. Personuppgifterna behandlas på grundval av tvingande lag vilket innefattar behandling som är nödvändig för att fullgöra avtalsförpliktelser, lagstadgade skyldigheter och verksamhetsändamål samt administrera verksamheten på lämpligt sätt.

 

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Navia Laws berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med Navia Laws kontakter.

 

Personuppgifter kan komma att överföras inom Navia Law för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

 

Navia Law kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

 

(i) det särskilt överenskommits mellan Navia Law och dig;

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter;

(iii) om det är nödvändigt för att Navia Law skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol; och

(iv) för det fall Navia Law anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Navia Laws eller er räkning.

 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

Personuppgifterna sparas efter vad som påkallas av ärendets natur och enligt tvingande lag. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Navia Laws verksamhet sparas under en tid om ett år efter den senaste kontakten. Uppgifter om arbetssökande sparas i ett år och om leverantörs- och samarbetskontakter ett år efter att relationen upphört.

 

Denna hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies, dvs en liten textfil som sparas på er dator för att kunna analysera hur besökare använder denna hemsida. Läs gärna mer om Google Analytics och användandet av cookies. Genom att använda denna hemsida, samtycker ni till att Navia Law och Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs häri. Utöver de cookies som följer av användandet av Google Analytics används inga cookies på denna hemsida.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Navia Law om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakta oss på mail, telefon eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Legal Forward AB (med bifirma Navia Law)

Adress: Övre Slottsgatan 28A, 753 12 Uppsala

E-post: info@navialaw.se

Telefon: 070-4461940

 

 

Juridisk person

Navia Law är en bifirma till Legal Forward AB och referens till Navia Law innebär också referens till Legal Forward AB. För mer information om Legal Forward AB.