Life Sciences | Forskning och utveckling (R&D)

Fas I/II/III/IV | Laboratoriestudier | Djurstudier | Kliniska prövningar

Vid bedrivande av R&D är det viktigt att ha rätt juridiska lösningar från början 

Forskning och utveckling står i centrum i många bolag inom Life Sciences. För de flesta sådana bolag är externa relationer oerhört viktiga för att kunna bedriva R&D på ett effektivt sätt, t.ex. involverar sig många bolag i sponsrad forskning, gemensamma utvecklingsprojekt med universitet, kliniker och andra bolag, som kan innebära t.ex. inlicensiering och utlicensiering med samma motpart.

 

Det är viktigt att göra rätt från början i sådana projekt för att försäkra sig om att t.ex. de immateriella rättigheterna innehas av rätt part. I Navia Law finns erfarenhet att arbeta nära forskarna säväl i tidig forskning som i senare faser av produktutveckling, i projekt som rör produktutvärderingar, strategiska samarbeten, kontraktsforskning, m.m. 

 

Avtal som bas vid skydd av forskning och utveckling

R&D bedrivs ofta långsiktigt och det är därför väldigt viktigt att alla externa relationer så tidigt som möjligt dokumenteras i skriftliga avtal.

 

Det är ofta svårt att förutse hur ett projekt kommer att utveckla sig och det är därför värdefullt med kunskap och erfarenhet kring vad som är särskilt viktigt och vad som typiskt sett kan gå fel i ett projekt. Navia Law bistår klienter med framtagande, förhandling och diskussioner kring avtal som t.ex. sekretessavtal, utvecklingsavtal, konsultavtal, licensavtal och korslicensavtal (både patentlicens, varumärkeslicens och upphovsrättslicens), avtal för kliniska studier (både med CRO och clinical trial agreement med deltagande institutioner), material transfer agreements, data transfer agreements, laboratory services agreements, konsultavtal, konsortiumavtal under EUs ramverk för forskning och utveckling, produktutvärderingsavtal, m.m.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, juridiska tjänster för bolag inom Life Sciences eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.