Life Sciences | Bolagsärenden

Företagsöverlåtelse | Bolagsstyrning / Corporate Governance | Bolagsstämma | Finansiering / Corporate Finance

Bolagsjuridik - Nödvändigt och viktigt att det blir rätt

Behovet av bolagsrätt och annan bolagsjuridik är konstant för de flesta aktiebolag och är särskilt viktigt för företag som har externa ägare och/eller en extern styrelse.

 

I Navia Law finns erfarenhet av arbete med dessa frågor både för relativt små privata bolag och för stora börsnoterade bolag, och även för riskkapitalfinansierade bolag.

 

Ärenden som Navia Law har vana av att hantera inkluderar företagsförvärv och -försäljningar och försäljningar av tillgångar, inkråm och hela rörelser, due diligence i samband med M&A, emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev (konvertibler), allmän bolagsrätt och bolagsdokumentation, bolagstämma, d.v.s. hantering av formalia inför (kallelse m.m.), under (ordförande eller sekreterare vid bolagsstämma) och efter (inskick till Bolagsverket m.m.), styrelseledamot eller sekreterare i styrelsen, framtagande av Code of Conduct, m.m.

 

Aktieägaravtal och andra avtal är nyckeln till att det blir som det var tänkt

Inom bolagsrätten är det många andra dokument än just avtal som ska upprättas, men det finns även vissa vanliga avtalstyper såsom aktieägaravtal, aktieöverlåtelsesavtal, koncerninterna avtal, m.m. som Navia Law kan bistå med.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, juridiska tjänster för bolag inom Life Sciences eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.