Avtal

En av företagets viktigaste tillgångar

Affärsjuridisk firma med särskild styrka inom allmän avtalsjuridik, avtalsrätt, kontraktskrivning, avtalsförhandling, uppsägning av avtal, tvist om avtal/kontrakt m.m.

Avtal - En av Navia Laws främsta styrkor

Avtal med kunder och olika samarbetspartners utgör grunden i ett företag och värdet av att bygga sin affärsverksamhet kring bra kontrakt bör inte underskattas. Ett fördelaktigt avtal är en värdefull tillgång och ofta väldigt användbart i en diskussion och förhandling med en avtalspart, inte endast när det har uppstått en tvist. 

 

Det är inom den kommersiella juridiken och särskilt inom affärsavtal och förhandlingar som Navia Law har sin största styrka.

 

I Navia Law finns bred erfarenhet från praktiskt juridiskt arbete bl.a. som bolagsjurist i olika branscher, och därigenom förståelse för de problem, överväganden och ställningstaganden som måste hanteras i en affärsverksamhet, vid sidan av de juridiska aspekterna.

 

Bra avtal kan ge många fördelar

I diskussioner mellan parter om hur man ska lösa en uppkommen situation i ett affärsförhållande har ofta den part som har starkast stöd i avtalet en mycket viktig förhandlingsfördel. Den fördelen leder ofta till att den parten får sin vilja igenom, vilket i sin tur kan leda till en positiv ekonomisk effekt för den parten, t.ex. i form av en ökad intäkt eller att en kostnad som kan undvikas.  

 

En avtalsrättslig fördel kan uppstå på många ställen och i olika former av avtal oavsett om det rör allmänna villkor i ett standardavtal, branschvillkor eller ett individuellt förhandlat avtal. Det kan gälla t.ex. tolkning av en bestämmelse om leveransåtagande enligt INCOTERMS, betalningsvillkor eller en uppsägningsklausul, fråga om beräkning av royalty, åberopande av en fullgörandegaranti, giltigheten i en friskrivning, förutsättningarna för en överlåtelse eller villkoren för att använda vissa immateriella rättigheter i en licens m.m. 

 

Navia Laws Avtalstjänster

Navia Law erbjuder bl.a. följande avtalstjänster:

 

  • Upprättande av avtal, t.ex. aktieägaravtal för överenskommelse mellan företagsgrundare, sekretessavtal för diskussion med en konsult innan konsultavtal upprättas, letter of intent/term sheet under avtaldiskussion med en potentiell förvärvare innan ett förvärvsavtal ingås m.m.
  • Granskning av avtal, t.ex. distributions- och agentavtal tillhandahållet av en tilltänkt återförsäljare i ett annat land, transport- och logistikavtal med ett stort fraktföretag, inköpsavtal från en storbolagskund m.m.
  • Förhandling av avtal, t.ex. försäljningsavtal för säljande av utrustning till en industrikoncern, forskningsavtal med ett framstående utländskt universitet, kvalitetsavtal med en leverantör, OEM-avtal med en teknologipartner m.m.
  • Uppsägning av avtal, t.ex. supportavtal för IT-tjänster, leasingavtal för leasing av företagsbilar, hyresavtal för kontorslokal m.m.
  • Avtalstillägg, t.ex. tillverkningsavtal med underleverantör av förbrukningsmaterial, licensavtal vid utökning av licensområdet m.m.
  • Företagsindividuella tilläggsvillkor till allmänna villkor, standardavtal och branschvillkor,  t.ex. till Allmänna bestämmelser IT-projekt ("Avtal 90"), ALOS 05, Orgalime, m.fl.
  • Bistånd vid offentliga upphandlingar.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, de juridiska tjänsterna kring avtal eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.