Allmänna Villkor för affärsjuridiska tjänster

Navia Law

Dessa allmänna villkor gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som Navia Law utför för sina klienter.

 

NÄR NAVIA LAW ANLITAS ANSES DESSA ALLMÄNNA VILLKOR HA ACCEPTERATS OCH SKA TILLÄMPAS PÅ AFFÄRSFÖRHÅLLANDET MELLAN NAVIA LAW OCH KLIENTEN.

 

Navia Law är en bifirma till Legal Forward AB och referenser till Navia Law innebär också en referens till Legal Forward AB. Alla uppdrag utförs av Navia Law och alla förbindelser i samband med uppdraget är med Navia Law endast och inte med någon fysisk person som har anknytning till Navia Law.

 

Dessa allmänna villkor gäller från den 1 december 2011 och tills vidare. Den senaste versionen av de allmänna villkoren här på hemsidan är alltid den som gäller. 

 

Utförande av uppdrag

Navia Law ska utföra alla uppdrag i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor och med den effektivitet och omsorg som klienten har anledning att förvänta av en affärsjuridisk konsult samt i övrigt i på ett fackmannamässigt sätt.

 

Navia Law kommer att ta de initiativ som kan behövas för att få tillgång till nödvändig information och förståelse för uppdraget och dess utförande, men är samtidigt beroende av den information som presenterats av klienten och de instruktioner som mottagits från klienten.

 

Arbete och rådgivning är alltid anpassad till det specifika uppdraget och till de omständigheter, de fakta som presenterats för Navia Law och de instruktioner klienten gett Navia Law och som gäller för det uppdraget. Klienten kan därför inte använda eller förlita sig på resultatet av uppdraget för något annat syfte/ändamål eller annan situation än det för vilket uppdraget utfördes.

 

All rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och alltså inte lagen i någon annan jurisdiktion. För det fall Navia Law resonerar kring och uttalar sig om legala förutsättningar i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av Navia Laws allmänna erfarenhet om affärsjuridik eller juridiska frågor i sådana jurisdiktioner och utgör inte juridisk rådgivning. Däremot bistår Navia Law gärna med att hämta in sådan rådgivning från jurister i andra jurisdiktioner.

 

Om inte annat har överenskommits särskilt omfattar uppdraget inte utredning eller hänsyn till eventuella skattekonsekvenser.

 

Ersättningsprinciper

Navia Law strävar alltid efter att tillhandahålla pragmatiska och effektiva affärsjuridiska konsulttjänster till ett konkurrenskraftigt pris.

 

Utgångspunkten är att arbete debiteras enligt löpande räkning baserat på timarvode, men även andra ersättningsmodeller kan diskuteras och överenskommas.

 

På klientens begäran kan Navia Law inför uppdraget förse klienten med en uppskattning av arvodet och löpande hålla klienten underrättad om det upparbetade arvodet. En sådan uppskattning är baserad på den information som Navia Law har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är ingen offert om fast pris.

 

Utlägg och kostnader debiteras normalt i efterskott, men förskott för utgifter eller vidarebefordring av fakturor till klienten för betalning kan också bli aktuellt.

 

Ingen fakturerings- eller expedieringsavgift tillämpas. Alla priser anges exklusive mervärdesskatt.

 

Navia Law har rätt att justera timpriset vid varje årsskifte och det nya timpriset kommer då att gälla för arbete som utförs därefter.

 

Fakturerings-  och  betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura. Fakturering sker normalt månadsvis. I övrigt kan fakturering ske med annat längre tidsintervall eller först sedan ett uppdrag har avslutats.

 

För arbete på löpande räkning fakturerar Navia Law för utfört arbete. I fakturan anges vad som utförts och vilka kontakter som tagits, vem som arbetat med uppdraget och aktuellt timarvode, antalet arbetstimmar samt totalpris.

 

Betalning inklusive mervärdeskatt ska ske på angivet sätt senast på den förfallodag som anges på fakturan. Betalas inte fakturan i rätt tid, har Navia Law rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Navia Law har även rätt att ta ut påminnelseavgift eller annan avgift som följer av lag.

 

Intressekonflikter

Navia Law kommer att tillvarata och företräda sina klienters intressen och se till att inte vara beroende av eller har ekonomiska eller andra intressen som kan påverka Navia Laws objektivitet i förhållande till uppdraget. Om det skulle finnas misstänke att uppdraget kan komma att stå i konflikt med annat intresse, kommer Navia Law genast att informera klienten om detta och avvakta klientens instruktioner.

 

Kommunikation

Om inte klienten specifikt motsätter sig det kommer kommunikation till stor del att ske via e-post även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Navia Law påtar sig inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

 

Samarbete  med  andra  rådgivare

Navia Law har som del av sin affärsmodell att på begäran av en klient samarbeta med andra konsulter i Sverige och utomlands som kan agera rådgivare för klientens räkning i särskilda frågor.

 

När Navia Law arbetar tillsammans med andra konsulter för en klients räkning utför dessa konsulter uppdrag direkt för klientens räkning och Navia Law tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem eller för råd som de ger (oavsett om de rapporterar till Navia Law eller om deras råd och andra tjänster vidarebefordras till klienten genom Navia Law) om det inte specifikt överenskommes annat.

 

Navia Law ansvarar inte heller för arvoden eller kostnader som andra rådgivare debiterar och det är klientens ansvar att betala sådana andra rådgivares och fackmäns arvoden och kostnader (oavsett om dessa faktureras Navia Law eller direkt till klienten). Deras fakturor kommer normalt att adresseras direkt till klienten.

 

Ett uppdrag att engagera andra rådgivare innebär också befogenhet att acceptera dessa rådgivares allmänna villkor inklusive eventuell ansvarsbegränsning för klientens räkning.

 

Navia Law kan på klientens begäran inhämta offerter på arvoden från dem och/eller avtala om arvoden med dem, men Navia Law tar inte något ansvar för sådana offerter och/eller avtal.

 

Äganderätt  och  immateriella  rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Navia Law genererar för klienterna tillhör Navia Law, vilket bl.a. innebär äganderätten till och rätten att fritt förfoga över resultat, inklusive återanvända för andra klienter och sprida till allmänheten, dock med beaktande av gällande sekretess.

 

Klienten har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av Navia Law överlåtas, ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

 

Detta ska gälla oavsett på vilket sätt och i vilken form resultatet framställts och oavsett om resultatet framställts av Navia Law ensamt eller tillsammans med annan, och gäller även efter det att Navia Laws uppdrag har slultförts eller ett avtal mellan Navia Law och klienten i övrigt har upphört att gälla.

 

Sekretess

Navia Law lämnar inte ut material eller på annat sätt återger uppgifter om klienternas verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör klienternas interna förhållanden som inte är offentlig, i annan utsträckning än som erfordras enligt lag eller myndighets föreskrifter eller för tjänstens genomförande.

 

Om Navia Law i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra konsulter har Navia Law rätt att lämna ut sådant material och annan information som Navia Law anser kan vara relevant för att konsulten ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt klienten.

 

Navia Law har rätt att använda information som man erhållit i samband med utförandet av ett uppdrag, som är offentlig eller annars allmänt tillgänglig, i marknadsföring och på sin webbplats lämna information om sin delaktighet i det och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet. Navia Law har även rätt att använda klientens varumärke på sin hemsida för att informera om att Navia Law har utfört tjänster åt klienten.

 

Ansvarsbegränsning  och  Ansvarsförsäkring

Navia Law ansvarar för direkt skada som vållats en klient vid ett uppdrags utförande om skadan orsakats genom försummelse eller uppsåtligt handlande från Navia Laws sida. Navia Law ansvarar aldrig för utebliven vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust.

 

Alla uppdrag utförs av Navia Law och i den utsträckning annat inte följer av tvingande lag ska därför ingen fysisk person med anknytning till Navia Law (exempelvis aktieägare eller anställd) ha något individuellt ansvar gentemot någon klient.

 

Navia Law ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av

 

  • brister i fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller andra tillhandahållit Navia Law i samband med utförandet av arbete;
  • vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Navia Law eller Navia Laws personal;
  • omständighet utanför Navia Laws kontroll som inte skäligen kunnat räknas med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits;
  • att klienten använt Navia Laws arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs; eller
  • tredje mans användning av dokument eller annan rådgivning från Navia Law.

 

Navia Law innehar ansvarsförsäkring som även inkluderar ren förmögenhetsskada (kopia på försäkringsbrev kan tillhandahållas vid förfrågan).

 

Navia Laws ansvar för skada är begränsat till det belopp som omfattas av Navia Laws vid var tid gällande ansvarsförsäkring. Därutöver har Navia Law ingen skyldighet att ersätta skada. 

 

Navia Laws ansvar gentemot en klient ska reduceras med belopp som klienten kan erhålla under annan försäkring som klienten omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som klienten ingått eller är förmånstagare till.

 

Om krav mot Navia Law baseras på tredje mans krav mot en klient ska Navia Law ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under förutsättning att klienten hålles skadeslös. Om klienten reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd gällande ett sådant krav utan Navia Laws medgivande, har Navia Law inte längre något ansvar för kravet. Om klienten ersätts av Navia Law för något krav ska klienten som villkor för ersättningen, överföra rätten till regress mot tredje man till Navia Law eller till Navia Laws försäkringsgivare.

 

Krav enligt dessa allmänna villkor ska framställas så snart som möjligt efter att en klienten efter en rimlig undersökning har blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. Krav ska dock framställas senast inom tolv månader efter det att klienten blivit medveten om nämnda omständigheter, och i vart fall senast inom tolv månader efter fakturadatum för Navia Laws faktura som avser det arbete som kravet grundar sig på. Därefter förfaller klientens rätt till ersättning.

 

Force  majeure

Om part förhindras att fullgöra sina överenskomna åtaganden till följd av omständigheter utanför dennes kontroll och som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning eller befrielse från ersättning eller andra påföljder, så länge hindren kvarstår. För att part ska ha rätt att göra sin rätt gällande sådan befrielsegrund ska part omedelbart då denne får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund skriftligen underrätta dels den andra parten härom, dels när hinder inte längre föreligger.

 

Oberoende  parter

Navia Law och personal tillhandahållen av Navia Law ska inte ur någon synpunkt betraktas som anställd hos klienten. Navia Law ska svara för löner, sociala avgifter, försäkringskostnader, traktamenten, skatter, offentliga avgifter och alla andra kostnader för den personal som Navia Law tillhandahåller klienten.

 

Identifiering  och  Personuppgifter

Vid anlitande av Navia Law anses klienten ha samtyckt till att Navia Law behandlar personuppgifter för de ändamål som följer av uppdraget och lag och myndighets föreskrifter. Klienten ansvarar för att tillse att samtliga personuppgifter är korrekta och att fysiska personer i form av legala företrädare och huvudmän accepterar behandling av personuppgifter enligt dessa allmänna villkor.

 

Navia Law är enligt lag skyldigt att i vissa situationer kontrollera sina klienters identitet och ägarförhållanden samt i vissa fall medel och andra tillgångars ursprung. Navia Law kan därför komma att efterfråga identitetshandlingar avseende klienterna och dess företrädare och verkliga huvudmän liksom om dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer, vilken information även kommer att verifieras. All information och dokumentation som Navia Law inhämtat i samband med dessa kontroller kommer att behållas av Navia Law.

 

Om en klient önskar information om vilka personuppgifter som Navia Law behandlar eller vill ändra vissa personuppgifter kan detta ske genom en förfrågan till info@navialaw.se.

  

Språkversioner

Dessa allmänna villkor finns i en svensk- och en engelskspråkig version. För klienter med hemvist i Sverige gäller den svenskspråkiga versionen. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

 

Gällande  rätt

Navia Laws uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt.

 

Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol och med Uppsala tingsrätt som första instans.